Generalforsamling

Generalforsamling

 

 

5. marts 2018

 

Hou Hallens Venner afholder

ordinær generalforsamling

i Hou Hallen Kl. 19.30

Referat af generalforsamling i

Hou Hallens Venner 2017.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Hou Hallen.

12 medlemmer var mødt frem til årets generalforsamling.

 

Punkt 1.

Jon Jensen bød velkommen til årets generalforsamling i Hou Hallens Venner.

 

Punkt 2.

Bjarne Bang Jensen blev valgt til dirigent

 

Punkt 3.

Jon Jensen aflagde beretning for Hou Hallens Venners aktiviteter i 2016. Beretning blev taget til efterretning. Beretningen vedlægges særskilt dette referat.

 

Punkt 4.

Jørgen Hasselbalch fremlagde regnskabet for 2016. Regnskabet for 2016 viser et resultat på dkk. 166.750 mod dkk. 189.809 i 2015. Selvom 2016 viser et mindre resultat sammenlignet med 2015, må resultatet anses for tilfredsstillende.

Der var enkelte spørgsmål til fremtiden for Tunøparkering grundet Tunø Festivalens økonomiske udfordringer. Bestyrelsen gav udtryk for at vi fortsætter så længe Tunø Festivalen eksistere, hvis den lukker, må man overveje alternative indtægtsmuligheder.

Endvidere var der spørgsmål til afvikling af havnefesten. Bestyrelsen mener at det nuværende setup er det mest hensigtsmæssige netop nu. Tivoli fylder på pladsen, men er også et trækplaster. Ligeledes låner vi Valhalla teltet af Tivoli, hvilket vi sparer ca. dkk 40.000 ved.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Punkt 5.

1 forslag indkommet.

Bestyrelsen foreslog, at ændre vedtægterne således at der ikke mere skal indkaldes til generalforsamling gennem Odder Avisen.

Forslaget blev vedtaget.

 

Punkt 6.

På valg:

Næstformand Jann Worm – genvalgt.

Kasserer Jørgen Hasselbalch - genvalgt

Bestyrelsesmedlem Jann Schartau – genvalgt.

2 suppleanter – valgt: Margit Daugaard og Eigil Dam.

2 revisorer – Søren Nielsen og Ole Poulsen genvalgt.

Revisor suppleant – Valgt Nikolaj Markfoged.

 

Punkt 7.

Fastsættelse af kontingent:

Enkeltpersoner dkk. 50

Familie dkk. 100

 

Punkt 8.

Ingen ønskede ordet.

 

Punkt 9.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Hou, den 2. april 2017

Michael Vittrup Sørensen