Generalforsamling

Opdateret 18. januar 2019

Hou Hallens venner v/Jon Jensen - markfoged@jensen.mail.dk

Generalforsamling5. marts 2018


Hou Hallens Venner afholder

ordinær generalforsamling

i Hou Hallen Kl. 19.30  

Referat af generalforsamling i

Hou Hallens Venner 2018.     

Referat

 

1.      Velkomst ved Jon Jensen.


2.      Bjarne Bang blev valgt som dirigent.


3.      Jon Jensen aflagde formandsberetning, som blev godkendt af forsamlingen.


4.      Jørgen Hasselbalch fremlagde det bedste regnskab i foreningens historie   

         med et overskud på 223.000 kr. Regnskabet godkendt med stor 

         tilfredshed.

 

5.      Der var ingen indkomne forslag.

 

6.      Valg af bestyrelse:


A.      Formand (lige år) -  Jon Jensen blev genvalgt

B.      Næstformand (Ulige år)

C.      Kasserer (Ulige år)

D.      Sekretær (Lige år) -  Michael Sørensen blev genvalgt

E.      1 bestyrelsesmedlem (Ulige år)

F.       2 bestyrelsessuppleanter - Margit Daugaard og Eigil Dam blev genvalgt

G.      2 revisorer   -  Ole Poulsen og Nicolai Jensen blev valgt

H.      1 revisorsuppleant -  Henning Madsen blev valgt


               

7.      Kontingent blev fastsat til 50 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for familier 


               

8.     Eventuelt – Vi går med i salg af Hou-øl sammen med DagliBrugsen.

        Vi skal have mere gang i sociale medier for at trække flere udenbys gæster   

        til Havnefesten.

       

9.     Generalforsamlingen blev afsluttet med tak for deltagelsen til de fremmødte.