Vedtægter

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN

HOU-HALLENS-VENNER1. NAVN:


Foreningens navn er: støtteforeningen Hou Hallens Venner.

Foreningen har hjemsted i Hou og omegn, Odder Kommune.


2. FORMÅL:


Foreningens formål er: At støtte Hou Hallen, herunder at medvirke til forbedringer af Hou Hallens faciliteter. At arrangere kulturelle arrangementer, koncerter og lignende, samt at yde tilskud til foreninger og institutioner i Hou og omegn primært til gavn for ungdommen.


3. MEDLEMSKAB:


Alle kan være medlem af foreningen, dog skal kontingentet være indbetalt inden udgangen af december måned, for at man har stemmeret på den årlige generalforsamling.


4. KONTINGENT:


Kontingentet fastsættes hvert år, på den årlige generalforsamling i marts måned.


5. GENERALFORSAMLING:


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved skriftlig information til medlemmerne eller via oplevhou.dk. Generalforsamlingens dagsorden skal have følgende punkter:


1.  Velkomst.

2.  Valg af dirigent.

3.  Formandens beretning.

4.  Kassereren fremlægger regnskabet.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg af bestyrelse:

     A.  Formand (lige år)

     B. Næstformand (Ulige år)

     C. Kasserer (Ulige år)

     D. Sekretær (Lige år)

     E. 1 bestyrelsesmedlem (Ulige år)

     F. 2 bestyrelsessuppleanter

     G. 2 revisorer

     H. 1 revisorsuppleant

7.  Fastsættelse af kontingent.

8.  Eventuelt.

9.  Afslutning.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde         senest 3 dage inden generalforsamlingen.


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt ved generalforsamlingen. Afstemninger sker ved håndsoprækning, og afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.


      Såfremt et medlem begærer det, skal der stemmes skriftligt


6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSMLING


Indkaldes som under foranstående. Det kræver dog at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2/3 af medlemmerne ønsker en ekstraordinær generalforsamling


7. BESTYRELSEN


Vælges på den årlige generalforsamling.

Foreningen tegnes af formanden, som også leder alle bestyrelsesmøder og  som       indkalder mundtligt eller skriftligt til disse, med mindst 8 dages varsel.


Kassereren fører foreningens regnskab og skal, når der er tale om  et større beløb, have assistance af mindst 1 bestyrelsesmedlem.


Sekretæren skal på generalforsamlingen og ved bestyrelsesmøderne tage referat, der indføres i en forhandlingsprotokol.


Ved formandens fravær leder næstformanden møderne i bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt.


8. ØKONOMI


Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Foreningen kan ikke forpligte det enkelte medlem økonomisk.

Medlemmerne kan på intet tidspunkt gøre krav på foreningens midler.

 

9. VEDTÆGTSÆNDRINGER


Kan kun ske på en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling, ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.


10. OPLØSNING


Foreningen kan kun opløses på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Det kræver dog, at der er 2/3 af de fremmødte medlemmer, der stemmer for en nedlæggelse af foreningen.

Foreningens midler skal, såfremt opløsning vedtages, ubeskåret overføres til Hou Hallen eller Hou og Omegns Idrætsforening.


      Således vedtages på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1987

      Vedtægter revideret, marts 1991

      Vedtægter revideret, februar 1996

      Vedtægter revideret, november 1996

      Vedtægter revideret, november 2004

      Vedtægter revideret marts 2010

      Vedtægter revideret marts 2017


Hou Hallens venner v/Jon Jensen - markfoged@jensen.mail.dk